Regulamin promocji Murator

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
PROGRAMU SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW KUPUJĄCYCH PROJEKT DOMU Z OFERTY MURATORA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji jest TOMASZ PATOKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PATOKA TOMASZ PATOKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Białężyce 53B, 62-300 Września, NIP 7891310561, REGON 361208057, adres poczty elektronicznej: kontakt@styro24.pl.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Akcji Promocyjnej jest Organizator.
  Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych
  w zakresie niezbędnym do skorzystania z Akcji Promocyjnej skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 3. Definicje - określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. AKCJA PROMOCYJNA – niniejsza Akcja Promocyjna dla Uczestników organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KUPON RABATOWY - ciąg liter, cyfr i/lub znaków, upoważniający do nabycia produktu ze Sklepu Internetowego Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. MURATOR - TIME S.A., z siedzibą w Warszawie (04-190), ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 zł.
 5. ORGANIZATOR – TOMASZ PATOKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PATOKA TOMASZ PATOKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Białężyce 53B, 62-300 Września, NIP 7891310561, REGON 361208057, adres poczty elektronicznej: kontakt@styro24.pl.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej.
 7. SKLEP INTERNETOWY MURATOR – sklep internetowy dostępny pod adresem www.projekty.muratordom.pl.
 8. SKLEP INTERNETOWY ORGANIZATORA – sklep internetowy dostępny pod adresem www.styro24.pl.
 9. UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna, (2) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą; (3) osoba prawna; albo (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Akcji Promocyjnej i spełnia warunki określone w punkcie 2 Regulaminu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Akcja Promocyjna trwa od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 3. Akcja Promocyjna polega na dokonaniu przez Uczestnika zakupu projektu domu z oferty Muratora dostępnej w Sklepie Internetowym Murator.
 4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej może być każdy.

 1. KUPON RABATOWY
 1. Za udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzymuje Kupon Rabatowy.
 2. Kupon Rabatowy uprawnia do:
 1. otrzymania 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) upustu cenowego na jednostkowe opakowanie styropianu i XPS dostępnego w Sklepie Internetowym Organizatora.
 2. otrzymania 5% upustu cenowego na wszystkie akcesoria dostępne w Sklepie Internetowym Organizatora.
 1. Upust, o którym mowa w punkcie 3.2.1. Regulaminu nie dotyczy styropianu, oznaczonego jako wyprodukowanego przez „Swisspor Polska” lub „Swisspor”.
 2. Upust cenowy, o którym mowa w punkcie 3.2.1. oraz 3.2.2. Regulaminu jest naliczany automatycznie – po wpisaniu Kuponu Rabatowego - przed dokonaniem przez Uczestnika zakupu w Sklepie Internetowym Organizatora.
 3. Kupon Rabatowy jest jednorazowy.
 4. Kupon Rabatowy jest ważny do dnia 30 czerwca 2025 roku.[a]
 5. Kupon Rabatowy łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w Sklepie Internetowym Organizatora.
 6. Uczestnik może  przenieść prawa do Kuponu Rabatowego na osobę trzecią.
 7. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty.

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu
  jest Producent (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”
  lub „Rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych
  do skorzystania z Akcji Promocyjnej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;
  (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
  do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
  w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
  której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
  jest dzieckiem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach
  i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Akcji Promocyjnej przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Akcji Promocyjnej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Akcji Promocyjnej przez Organizatora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. 

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego działalności

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Akcją Promocyjną

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie
  z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
 1. Organizatorowi – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Organizatorowi w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym punktem 4 Regulaminu.
 2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Akcji Promocyjnej (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym punktem 4 Regulaminu.
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym punktem 4 Regulaminu.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
  nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu,
  dla którego zostały zebrane.
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO),
  to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora,
  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
  w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie 4 Regulaminu można kontaktować
  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

 1. WARUNKI REZYGNACJI Z AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa z Akcji Promocyjnej poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pisemnie pod adres: Białężyce 53B, 62-300 Września, adres poczty elektronicznej: kontakt@styro24.pl.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną Uczestnik może składać na przykład na adres Białężyce 53B, 62-300 Września, adres poczty elektronicznej: kontakt@styro24.pl.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Akcja Promocyjna  prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Akcji Promocyjnej jest prawo polskie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
  to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa
  w Akcji Promocyjnej w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już przyznane benefity.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a odnoszące się do procesu zakupowego w Sklepie Internetowym Murator określa regulamin tego sklepu dostępny pod adresem: [klik] a w zakresie procesu zakupowego w Sklepie Internetowym Organizatora regulamin tego sklepu dostępny pod adresem: https://styro24.pl/regulamin-s-4.